Opportunities

WE ARE LOOKING FOR STUDENTS!

If you are interested in doing your thesis in our team, do not hesitate to contact us here

Topics for biology oriented people:

  • Characterization of feeding and resting habitats of various species and their temporal fidelity (Charakteristika potravního a odpočinkového místa u některých druhů ryb a jejich temporální fidelita)
  • Fish orientation in space – differences between open water and pelagic habitats (Orientace jednotlivých druhů v prostoru, rozdíl mezi volnou vodou a bentickými habitaty)
  • Effect of temperature on activity of different species (Vliv teploty prostředí na aktivitu různých druhů ryb)
  • Light preferences of fish, differences among species (Preference světelných podmínek u jednotlivých druhů ryb)
  • Species-specific association with submerged macrophytes (Druhová afinita k výskytu u ponořených makrofyt)
  • Effect of canyon-shaped reservoir conditions on fish habitat preferences (Preference různých částí kaňonovité nádrže v závislosti na longitudinálním gradientu nádrže)
  • Fish behavior during first days after tagging (Chování ryby v první fázi po implantaci akustické značky)

Topics for mathematically oriented people:

  • Application of Markov-Chain models for description of fish movement (Markov-Chain modely a popis pohybu ryby – test různých modelu pohybu na realná data)
  • Simulation of fish movement in model lake – test how behavioral variability affects fish catchability (Simulace pohybu ryb v modelovém jezeře – test vlivu chování ryb na pravděpodobnost jejich ulovení)

Fishteg_recruitEN.jpg